pageless algemene voorwaarden

1. Klant en pageless; leveringen en betalingen

1.1 Onder klant of wederpartij wordt verstaan de persoon of rechtspersoon die een dienst bij pageless afneemt; onder pageless word verstaan de online dienst beschikbaar via o.a. pageless.nl waarbij paginaloze websites gebouwd kunnen worden. pageless is een uitgave van Elementon (https://www.elementon.nl), het werklabel van Dinand Mentink en/of andere medewerkers van Elementon.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar pageless is gevestigd.
1.3 Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen klant en pageless, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
1.5 Onder ‘Fair Use Policy’ wordt verstaan: het beleid wat pageless gebruikt om het belasten van haar servers te limiteren en het data verbruik binnen de perken te houden. Deze ‘Fair Use Policy’ is onderdeel van de overeenkomst.
1.6 Onder ‘diensten’ of ‘dienst’ wordt verstaan: de specifieke dienst die pageless aan de wederpartij levert zoals vermeld in de overeenkomst, al dan niet met contractuele banden.
1.7 Bij samentreffen van de door de klant gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2. pageless diensten: algemeen

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst wordt na afloop van de in de overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij tenminste één (1) van de partijen de overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt. Het is aan wederpartij de ontvangst te bewijzen.
2.2 De duur van de overeenkomst voor een domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
2.3 De wederpartij kan de overeenkomst tussentijds per direct beëindigen. De tussentijdse beëindiging van het contract moet schriftelijk worden ingediend bij pageless administratie per post. De wederpartij maakt in dit geval geen aanspraak op teruggave van de geschiede betalingen aan pageless of vrijspraak van betalingen die door de wederpartij nog zijn te voldoen.
2.4 De door pageless verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. De vertragingen in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij er sprake is van overmacht en behoudens wettelijke uitzonderingen.
2.5 pageless is gerechtigd ten alle tijde de prijzen te wijzigen en zal dit aankondigen op de website. De nieuwe prijzen zijn van kracht bij (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst of bij een nieuwe overeenkomst.
2.6 pageless kan tussentijds een contract, waarbij de betalingstermijn korter is dan het afgesloten contract de prijzen verhogen met maximaal 10% per jaar als gevolg van verhoogde prijzen van de leveranciers, bedrijfskosten of uitvoeringskosten. Verhogingen van BTW en andere overheids opgelegde belastingen en kosten zijn hiervan uitgesloten.

3. Rechten en verplichtingen bij afnemen van diensten

3.1 De Wederpartij is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen dienst. Bij gebruik in afwijking of overtreding van wet- en regelgeving behoudt pageless zich het recht voor alle stappen te nemen die zij zich geraden acht en is wederpartij schadevergoeding aan pageless verschuldigd.
3.2 De wederpartij zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door pageless opgelegde regels, instructies en beperkingen vastgelegd in de overeenkomst algemene voorwaarden en privacy overeenkomst.
3.3 De wederpartij is verplicht om de geleverde dienst op een dusdanige manier te gebruiken dat de werking van de servers van pageless en de levering van de diensten aan andere klanten niet worden belemmerd.
3.4 pageless is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de wederpartij die in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in de door pageless opgestelde algemene voorwaarden en privacy overeenkomst.
3.5 De wederpartij zal pageless niet beschadigen, hiermee wordt bedoeld pageless zoals in de bepalingen is opgenomen.
3.6 De wederpartij vrijwaart pageless tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van wederpartij van de dienst, apparatuur of netwerk van pageless.
3.7 De wederpartij is er zelf voor verantwoordelijk een back-up van de op de servers van pageless gedeponeerde data te bezitten.
3.8 De wederpartij verklaart pageless direct per email op de hoogte te stellen indien de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld of indien stappen worden ondernomen tegen de wederpartij die verband houden met de activiteiten van de wederpartij op het internet.
3.9 De wederpartij zal zorgvuldig omgaan met alle door pageless ter beschikking gestelde gegevens betreffende de dienst of het gebruik daarvan. De wederpartij zal bij verlies, diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik van deze gegevens direct pageless hiervan in kennis stellen.
3.10 De wederpartij verklaart in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben of een handlichting te hebben gekregen bij een Nederlandse rechter waardoor de wederpartij handels bekwaam is.
3.11 De wederpartij dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te reclameren via email of post met een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Doet de wederpartij dat niet, zal het recht op reclameren vervallen. Indien de reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclames betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend.
3.12 Reclameren is niet mogelijk indien de schade is veroorzaakt of klachten tot stand zijn gekomen door nalatigheid van de wederpartij of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met de instructies van pageless.
3.13 Reclameren schort de verplichtingen voor de wederpartij niet op met uitzondering wanneer het product in zijn geheel niet werkzaam is.
3.14 Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, verhinderd is in het gebruiken van een afgenomen dienst zal dit geen invloed hebben op voortduren van de overeenkomst. Evenals verplichtingen naar pageless dienen volgens reguliere afspraken voort te duren. Dit kan bijvoorbeeld zijn, maar niet alleen, door onwetendheid van de wederpartij.
3.15 De wederpartij zal zorg dragen dat de meest actuele persoonsgegevens, zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het emailadres van de wederpartij bekend zijn bij pageless.
3.16 De wederpartij is verplicht de juiste en bij hem of haar behorende (persoons)gegevens aan pageless kenbaar te maken. Opgeven van onjuiste gegevens wordt gezien als fraude en de kosten voor het achterhalen van de juiste gegevens worden verhaalt bij wederpartij.
3.17 Indien pageless kosten moet maken doordat wederpartij pageless niet, of niet op tijd heeft voorzien van de nieuwe persoonsgegevens worden de kosten verhaald op Wederpartij. Ook is dit van toepassing voor bijvoorbeeld administratiekosten voor de aanmaning of ingebrekestelling.
3.20 Schade, ontstaan door de wederpartij doordat deze zich niet houd aan Nederlandse wetgeving, deze overeenkomst of een aanvullende overeenkomst of technisch niet bekwaam genoeg is, waaronder onder andere wordt verstaan: schade door onjuiste netwerkinstellingen op een door de wederpartij beheerde server kunnen worden verhaald op wederpartij.
3.21 pageless spant zich in voor de beschikbaarheid van de diensten.
3.22 pageless spant zich in om de wederpartij te helpen bij vraagstukken. De wederpartij mag echter niet van pageless verwachten dat deze ondersteuning biedt voor applicaties en scripts van derden of elk specifiek probleem (kosteloos) kan oplossen voor de wederpartij.
3.23 De wederpartij onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks pageless, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van wederpartij.

4. Beperkingen waaraan diensten onderhevig zijn

4.1 De wederpartij zal geen intellectuele eigendomsrechten van pageless of derden schenden.
4.2 De wederpartij zal geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, verboden pornografisch materiaal, crimineel dataverkeer en smadelijke of lasterlijke uitingen. Tevens is het niet toegestaan pornografisch materiaal te verspreiden via pageless.
4.3 De wederpartij zal zich geen toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computer systemen waar toe de wederpartij niet gerechtigd is, hier onder vallen ook de servers van pageless.
4.4 De wederpartij zal zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van de servers van pageless en computers van derden die aangesloten zijn op het internet (hacken) waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van het gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten en de servers van pageless.
4.5 De wederpartij zal zich onthouden van het versturen van spam; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail of grote hoeveelheden email naar bepaalde email adressen waaronder ook valt een emailbom. Indien wederpartij zich toch met de in dit artikel genoemde zaken bezig houdt, dan wel moedwillig of perongeluk, wordt de schade op wederpartij verhaald en is pageless gerechtigd de diensten af te sluiten zonder dat pageless schadevergoeding of terugbetaling is verschuldigd.
4.6 Indien wederpartij zich toch met de in artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Genoemde zaken bezig houdt, dan wel moedwillig danwel per ongeluk, wordt de schade op wederpartij verhaald en is pageless gerechtigd de diensten af te sluiten zonder dat pageless schadevergoeding of terugbetaling is verschuldigd.
4.7 De sub-domein namen welke door pageless in bruikleen zijn gegeven aan de wederpartij blijven eigendom van pageless. Op geen enkele wijze kan de wederpartij aanspraak maken op deze sub-domein namen.
4.8 pageless is gerechtigd diensten en/of activiteiten van wederpartij af te sluiten, op te schorten of te beëindigen wanneer wederpartij niet handelt overeenkomstig de bepalingen in deze overeenkomst, een eventuele aanvullende overeenkomst, aan de Nederlandse wetgeving waaronder ook wordt verstaan: spamming, overmatig verbruik waardoor naar inzicht van pageless de Fair Use Policy wordt overschreden en er acuut een probleem ontstaat of kan ontstaan en/of non-betaling binnen de gestelde factuurtermijn zonder dat hier enige verplichting van pageless voor schadevergoeding of tegemoetkoming uit voortvloeit.
4.9 pageless zal moedwillig geen gebruik maken van bestanden welke wederpartij heeft geplaatst op de server voor commercieel gewin en wanneer dit niet tot de taak van pageless behoord, waaronder wordt verstaan het moedwillig beschikbaar maken van teksten en afbeeldingen.
4.10 Het is de klant uitsluitend toegestaan pageless te gebruiken voor persoonlijke doeleinden of ten behoeve van bedrijven, organisaties, instellingen waarvan de klant eigenaar, bestuurder of werknemer is.
4.11 Het is expliciet verboden om namens derden pageless functionaliteiten, zoals het bouwen van websites, te gebruiken tenzij hiervoor een wederverkoop overeenkomst is afgesloten.
4.12 Bij accounts waarop meer dan 20 websites actief zijn, of meer dan 7 domeinnamen zal gecontroleerd worden of deze redelijkerwijs van één persoon zijn of dat er sprake is van wederverkoop zoals bedoeld in 4.11. Bij onrechtmatige wederverkoop kan de klant verzocht worden om een wederverkoop licentie af te sluiten of kan een account afgesloten worden.

5. Aansprakelijkheid bij afnemen diensten

5.1 In verband met artikel 3.7 kan de wederpartij pageless niet aansprakelijk stellen voor vermissing en of beschadiging(en) van enige door de wederpartij op de server(s) van pageless gedeponeerde data. De wederpartij vrijwaart pageless voor elke manier van aansprakelijkheid voor de vermissing of beschadiging(en) en/of mogelijke (gevolg) schade van de door de wederpartij op de server(s) van pageless gedeponeerde data.
5.2 pageless kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de wederpartij in strijd met de bepalingen in de algemene voorwaarden, privacy overeenkomst en wet- en regelgeving op de server gestelde illegale data.
5.3 pageless kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de wederpartij in strijd met de bepalingen in de algemene voorwaarden, privacy overeenkomst en wet- en regelgeving op het forum geplaatste reacties.
5.4 pageless kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (gevolg) schade door het gebruik van de diensten en/of producten.
5.5 pageless is nimmer verantwoordelijk wanneer een domeinnaam (technisch) wordt opgeheven door bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een per ongeluk en onbedoelde opzegging via onze website.
5.6 Indien pageless niet kan voldoen aan zijn verplichtingen door overmacht, denk aan oorlog, (terroristische) aanslagen, natuurrampen, faillissementen van pageless of leveranciers, omnummering van het netwerk, beschadiging van het netwerk, apparatuur of datacentrum waardoor de apparatuur niet beschikbaar is, kunnen de diensten worden opgeschort of worden beëindigd zonder teruggave van enige betaalde gelden of een verplichting van schadevergoeding of compensatie.
5.7 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. pageless vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
5.8 Wederpartij kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief en factuur van pageless het feit van poging tot registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5.9 Ingevolge artikel 4.9 van deze voorwaarden is pageless in alle andere scenario’s niet aansprakelijk, waaronder ook: wederpartij door een eigen fout en eigen handelen zelf bestanden publiceert of door per ongeluk publiceren als gevolg van een (server)storing of een hacker/cracker. pageless is enkel aansprakelijk wanneer een medewerker door eigen handelen, moedwillig en met voorbedachte rade en zonder toestemming van wederpartij teksten en/of foto’s publiceert, zonder dat dit de taak van pageless is.

6. Fair use policy van toepassing op diensten

6.1 Wederpartij is gerechtigd dataverkeer, processorcapaciteit en werkgeheugen te verbruiken, hiervoor gelden geen harde beperkingen.
6.2 Indien klant door het verbruik van processorcapaciteit, dataverkeer of werkgeheugen andere klanten tot last is, neemt pageless contact op met wederpartij om te bespreken hoe dit op te lossen. De eisen van pageless zijn in deze bindend. Bij veroorzaking van acute problemen kan pageless ervoor kiezen om diensten af te sluiten om de hinder bij andere klanten zo veel mogelijk te voorkomen.
6.3 Indien wederpartij zoveel dataverkeer verbruikt, dat pageless hier direct, bewijsbare schade door lijdt (door bijvoorbeeld overschrijding van het ingekochte dataverkeer waarvoor klant voor een groot deel verantwoordelijk is) is pageless gerechtigd deze schade te verhalen op wederpartij.
6.4 Bij extreem dataverbruik is pageless gerechtigd de website van wederpartij af te sluiten voor onbepaalde tijd om de schade zoals beschreven in punt 6.3 proberen te voorkomen en onbereikbaarheid van de server tegen te gaan.
6.5 De wederpartij mag niet van pageless verwachten dat pageless zich altijd aan punt 6.4, voor wat betreft het beperken van schade, kan houden.
6.6 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het dataverkeer.
6.7 De wederpartij is beperkt in het gebruik van server rekenkracht en ruimte, waaronder hardeschijfruimte, processor rekenkracht en ram geheugen. Niet altijd is een hard limiet van toepassing. Wanneer pageless van oordeel is dat de klant teveel rekenkracht of schijfruimte verbruikt, neemt pageless contact op met de wederpartij om andere mogelijkheden te bespreken. Bij acute probleem gevallen bijvoorbeeld (gedeeltelijke) onbereikbaarheid van de server door te zware belasting door Wederpartij, is pageless gerechtigd de website af te sluiten, processen te beëindigen of te beperken zonder dat pageless aan wederpartij enige schadevergoeding verschuldigd is.
6.8 Bij moedwillige overschrijding van de in artikel 6.7 genoemde zaken of wanneer wederpartij dit in redelijkheid had kunnen verwachten, kan pageless schadevergoeding eisen aan wederpartij.

7. Betaling van diensten

7.1 In beginsel worden alle afgenomen diensten jaarlijks, vooraf, gefactureerd. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen het termijn van 14 dagen heeft betaald zal pageless de wederpartij een betalingsherinnering sturen en kan pageless vanaf dit moment besluiten de diensten buiten werking te stellen, zonder dat dit een opschortende werking heeft voor betaling en contract. Indien de wederpartij binnen 5 dagen na de verzenddatum van betalingsherinnering niet voldaan heeft aan de verschuldigde facturen, zal pageless de wederpartij schriftelijk een aanmaning sturen. Klant wordt gehouden tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van 20% van de hoofdsom met een minimum van €25,00, exclusief wettelijke rente en incassokosten.
7.2 Indien de wederpartij na het versturen van de aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle hieruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten zullen alsdan voor de rekening van de wederpartij komen. Tevens zal in dat geval de wettelijk of anders de contractueel bepaalde rente worden gevorderd.
7.2 Alle producten en diensten worden per jaar, voor een heel jaar, vooraf gefactureerd, tenzij anders afgesproken.
7.3 pageless kan een domeinnaamverhuizing en/of het verstrekken van de verhuiscode weigeren wanneer de wederpartij niet aan de (financiele) verplichtingen jegens pageless heeft voldaan
7.4 pageless is bij non-betaling gerechtigd de afgenomen diensten van wederpartij af te sluiten en nimmer schadevergoeding verschuldigd. Op grond van artikel 6:277BW wordt bij afsluiting de totale som van het contract ineens opeisbaar en gefactureerd aan wederpartij.

8. Toepasselijk recht

8.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van pageless.